مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

نفت و پتروشیمی

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
تولید پوشش لوله ماهشهریک دستگاه دیگ بخارتهران
وزارت نیرویک دستگاه دیگ آب داغتهران
پتروشیمی رجالاصفهان
فن آوران جهتیک ستگاه دیگ آبگرم – یک دستگاه منبع کویلدارالبرز
انرژی پارسیک دستگاه دیگ بخار – فیلتر شنی – سختیگیربوشهر
نفت و گاز سرویک دستگاه دیگ بخار مجهز به کوره کروگیتتهران
تاوا انرژییک دستگاه دیگ آب گرمتهران
پترو پارت میثمیک دستگاه دیگ بخار 16000سمنان
شرکت آریا شیمی سلفچگانیک دستگاه دیگ روغن داغ 800،000 کیلوکالریتهران

بستن منو