مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

ماشین سازی

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
مجتمع صنعتی ماموتیک دستگاه دیگ روغن داغتهران
لاستیک سازی خامنه اییک دستگاه دیگ بخارتهران
شرکت قطعات ماشین سازی اصفهاندرب اتوکلاو- رینگی- اتوکلاواصفهان
شرکت ماشین سازی ماموتیک دستگاه دیگ روغن داغ 1،000،000 کیلوکالریتهران
پروژه ماموتیک دستگاه دیگ روغن داغ – مشعل دوگانه سوزالبرز

بستن منو