مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

صنعتی

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
ابوالفضل ملکی فردیک دستگاه دیگ روغن داغ 1/600/000البرز
سابیر بین المللدو دستگاه دیگ 9000 و یک دستگاه سختیگیرتهران
مهرگان صنعت كيميایک دستگاه دیگ آب داغ 850000تهران
لوله و الياف بهرادیک دستگاه دیگ آب داغ 3000000تهران
فن آوران توسعه صنعتي پويایک دستگاه ويستهيت بويلرتهران
برفابدو دستگاه آب داغ 2500000تهران
يوپاكویک دستگاه دیگ بخار 7000تهران
توسعه پستهای ایران ترانسفویک دستگاه دیگ آب داغ 1/000/000زنجان
دريا پيشه گان جنوبیک دستگاه دیگ بخار 6000 پوند و یک دستگاه سختيگير 300هرمزگان
هوراند پلاستیکیک دستگاه دیگ بخارآذربایجان شرقی
کیمیا صنعت بابکانکویل گرمکنصنعتی
صنايع بسته بندی شبکهیک دستگاه ديگ بخار 3000 پوندصنعتی
مهندس لکیک دستگاه دیگ بخارصنعتی
تمندانیدیگ بخار و سختی گیر، دی اریتور ومنبع کندانسخوزستان
پاییزان گستریک دستگاه سختی گیرمرکزی
اسميکارانیک دستگاه دیگ روغن داغ 200،000 کیلوکالریالبرز
رینگ سازی مشهدیک دستگاه دیگ آبگرمخراسان رضوی
نوسازی صنایع ایرانیک دستگاه دیگ بخار و سختیگیر و یک دستگاه مخزن کندانسخوزستان
برفابیک دستگاه دیگ آبگرم و انبساطکهکیلویه و بویراحمد
کشتارگاه طیور گلستاندیگ بخار 7000 پوندگلستان
پارسیان لیفیک دستگاه دیگ بخارمرکزی
سیال نیرو صنعتکوره گرم کنالبرز
تجارت سبز روشنیک دستگاه دیگ آب داغتهران
شهگل شرق ایرانیاندو دستگاه دیگ بخار 4400 پوند بر ساعتکرمان
نوین سازان کافلیک دستگاه دیگ آب داغتهران
برفابیک دستگاه دیگ بخارتهران
نورد و گالوانیزه سروشیک دستگاه دیگ آبگرم به ظرفیت 1/250/000 کیلو کالریتهران
تعاونی فولاد کاران گوهر دندییک دستگاه سختی گیر به ظرفیتزنجان
لوله های دقیق کاوه ایرانیاندو دستگاه کامل دیگ آبگرمتهران
توسعه صنعتییک دستگاه مخزنتهران
تندیس آریایک دستگاه دیگ آبگرمتهران
مدیریت برق شبکه ایرانیانیک دستگاه دیگ آبگرمتهران
کاوش آزمایک دستگاه دیگ بخارتهران
نوین سازان کافلیک دستگاه دیگ بخار و سختی گیر و فیلترشنیتهران
کشت و صنعت دعبلمخزنخوزستان
شرکت برفابیک دستگاه آکمولاتورتهران
شرکت کاوش آزمایک دستگاه دیگ بخارتهران
شرکت توسعه صنعتی آونتهران
شهابی 2-توسعه صنعتتهران
سابیر بین المللیک دستگاه دیگ بخارتهران
آسیا بسپارمیکسرتهران
کماسیکوره کروگیتتهران
نوین بخاریک دستگاه دیگ بخارقزوین
شرکت برفابدو دستگاه دیگ آبگرم به همراه متعلقاتکهکیلویه و بویراحمد
کیوان صنعتدیگ آبگرم و و یک دستگاه مشعل دو گانه سوزگلستان
کاسپین بویلرکوره کروگیتمازندران
صفاییدو دستگاه مخزن گازهمدان
تهویه ویونایک دستگاه کوره کروگیتتهران
آقای بهرام آقازادهیک دستگاه دیگ روغن داغ 1.500.000 کیلو کالری همراه مشعل دوگانه سوزالبرز
آقای مهندس امینیک دستگاه دیگ روغن داغ 500،000 کیلوکالریتهران

بستن منو