مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

صنایع کشاورزی

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
آقاي سالميیک دستگاه دیگ بخار 4400 پونداردبیل
کشت و صنعت دشت جاویددیگ بخار به ظرفیت 2000 کیلوگرم بر ساعتتهران
شرکت کشاورزی دزیک دستگاه دیگ بخارخوزستان

بستن منو