مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

صنایع کاغذ و سلولز

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
كارتن سبز قائمیک دستگاه دیگ روغن داغاردبیل
کیمیا سلولز قائمیک دستگاه دیگ بخار 7000 کیلوگرم بر ساعتاردبیل
آرین سلولزیک دستگاه سختی گیرتهران
شرکت پوشش کارتنیک دستگاه پکیج روغنداغ به ظرفیت 700/000 کیلو کالری بر ساعتتهران
5تن گل آگیندیگ بخار 5000 و 11000فارس
شرکت کیمیا سلولز قائمیک دستگاه دیگ بخاراردبیل

بستن منو