مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

صنایع چوبی

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
آرتا نئوپان اردبيلیک دستگاه دیگ روغن داغاردبیل
راش پینهمنبع کویل دارگلستان
آرتا پانیک دستگاه دیگ روغن داغ 500.000 کیلوکالریاردبیل
چوب ریزان پارسیک دستگاه دیگ بخار، دی اریتور و سختیگیر و مخزن کندانسفارس
چوب فشرده خزریک دستگاه دیگ بخارمازندران
رها آذين روكشیک دستگاه دیگ روغن داغ 800.000 كيلوكالريقم
شرکت چوب سندل گرگانیک دستگاه روغن داغگلستان
تخته فشرده گلستانیک دستگاه کوره هوای خشکگلستان
شرکت کارداریک دستگاه دیگ روغن داغباکو
آذرکاج آرتاویلسه دستگاه ديگ روغن داغ 600000  و 1600000
و 2.500.000 كيلوكالري و یک دستگاهديگ بخار 11000 پوند
اردبیل
سندل چوب گرگانیک دستگاه روغن داغگلستان
نئوپان 22 بهمنیک دستگاه کویل روغن داغگلستان
نوین چوب فالیزیک دستگاه روغن داغخوزستان
یکتا حافظ پارسیک دستگاه ديگ بخار 6600 پوند و دي اريتور و سختي گيرفارس
راش بینهیک دستگاه دیگ روغن داغ 1/200/000 کیلو کالریگلستان
کیمیا روکش گلستاندو دستگاه دیگ روغن داغ 1/400/000 کیلو کالریگلستان
آذر کاج آرتا ویلیک دستگاه دیگ بخاراردبیل
چوب فشرده خزریک دستگاه مخزن چسبتهران
زیبا چوب برکتیک دستگاه دیگ روغنداغتهران
کیمیا چوب گلستانیک دستگاه دیگ بخار 4400 پوند و مخزن بلودان 2300 ليترگلستان
راش بینه گرگانیک دستگاه دیگ بخارگلستان
پارس نئوپانیک دستگاه سختی گیر و دی اریتورمازندران
آقای مقصودییک دستگاه اتو کلاوو مخزن ذخیرهتهران
بستن منو