مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

صنایع چرم

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
کفش مانییک دستگاه دیگ روغن داغ به ظرفیت 1/000/000 کیلو کالریتهران
شرکت آواپکیج کامل روغن داغتهران
کفش توفانیک دستگاه پکیج کامل روغنداغ به ظریفیت 700000 کیلو کالریتهران
تعاونی 136یک دستگاه بدنه دیگ بخار 7000 پونداذربایجان غربی
کفش میهنیک دستگاه ديگ روغن داغ 700.000 كيلوكالريتهران
آقای مهندس امینیک دستگاه دیگ روغن داغ –  منبع انبساط بازتهران

بستن منو