مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

صنایع نظامی

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
پادگان ارتشیک دستگاه دیگ بخارآذربایجان شرقی
سازمان صنایع هوا فضایک دستگاه اتوکلاوتهران
مرکز آماد و پشتیبانی سپاه محمد رسول الله تهران بزرگیک دستگاه دیگ بخارتهران
قرارگاه خاتم الانبیایک دستگاه دیگ بخارتهران
نیروی هوایی ارتشدو دستگاه دیگ آبگرمتهران
مهندسی رزمی نهاجادو دستگاه دیگ آبگرمتهران
نیروگاه اصفهانیک دستگاه مبدل حرارتیاصفهان

بستن منو