مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

صنایع نساجی

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
راه ابریشم بافتیک دستگاه روغن داغ 1،000،000البرز
آقای جافریان و مالمیریک دستگاه دیگ بخار 11000 پوندالبرز
آقاي طيبيیک دستگاه دیگ بخار 7000 پوندالبرز
آقاي دکتر حجتيیک دستگاه دیگ بخار 250000تهران
آقاي طيبيیک دستگاه دیگ بخار 7000تهران
قالی ستاره طلائی ملت (ساراتکس)یک دستگاه دیگ بخاراصفهان
زرین نخ کاشانیک دستگاه دیگ بخارکاشان
شیوا دلیجان فرش پردیساندو دستگاه دیگ بخارتهران
شرکت گریوهیک دستگاه دیگ روغن داغمازندران
رنگرزی حریر الوانیک دستگاه دیگ بخار 18000 پوند بر ساعتالبرز
کارخانه جات پیلهیک دستگاه دیگ روغن داغساوه
نوبران رنگینهیک دستگاه دیگ بخار به ظرفیت 5 تنتهران
آهار نخ نگین درچهیک دستگاه سختی گیراصفهان
نساجی سلیمانییک دستگاه دیگ بخاراصفهان
کارخانجات پیلهیک دستگاه دی اریتورتهران
رگرزی حریر الوانیک دستگاه دیگ روغن داغتهران
کارخانجات پیلهیک دستگاه دی اریتورساوه
کیان جامه ایرانیانیک دستگاه دیگ بخاریزد
بستن منو