مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

صنایع فلزات

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
روئین کار شمسیک دستگاه دیگ بخار 11000 پوندزنجان
ذوب روی اصفهانیک دستگاه دیگ بخار 11000 پونداصفهان
شرکت الماس روی زنجانیک دستگاه دیگ بخار، سختی گیر رزینیزنجان
شرکت کاوشگران روی زنجانیک دستگاه دیگ بخارزنجان
ایرمانمخزن ذخیره آمونیاکزنجان

بستن منو