مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

صنایع غذایی

نام کارفرمانوع دستگاهاستان
جاويد سرافراز (دهه ۶۰)یک دستگاه دیگ روغن داغ 1500000آذربایجان شرقی
پونك تن دريایک دستگاه دیگ بخار 7000اردبیل
ظهیر الاسلامدو دستگاه دیگ بخار4400 پوند و یک دستگاه سختیگیراصفهان
محصولات غذايي پارس گلفامیک دستگاه دیگ بخار 7000 پوند و سختیگیرالبرز
کشت وصنعت آپادانا مهریک دستگاه دیگ بخار 7000تهران
توليدي و بازرگاني ايران فريدیک دستگاه دیگ روغن داغ 1600000تهران
انرژي و پروتئين شايان/پوستيیک دستگاه دیگ بخار 3000تهران
شير پاستوريزه كرامتیک دستگاه دیگ بخار 11000 پوندخوزستان
محصولات غذايي پارس گلفامیک دستگاه دیگ بخار 7000 پوند و سختیگیرساوه
شیفویک دستگاه دیگ بخار4400 پوندفارس
دام دوشان آويژهیک دستگاه دیگ بخار7000 پوند و یک دستگاه سختیگیرفارس
زرينه پارسيان كویردو دستگاه دیگ بخار4400 پوندکرمان
تلاونگ خزریک دستگاه دیگ بخار 11000 پوندگلستان
ماه شير دشت گلستانیک دستگاه دیگ بخار 7000 پوندگلستان
صنايع شير فجر مينودشتدودستگاه دیگ بخار 4400 پوند و یک دستگاه سختيگير300گلستان
شير دهنگیک دستگاه دیگ بخار 3300 پوندهرمزگان
علی حیدری6000/سختیگیر 300باکو
خانییک دستگاه دیگ بخارالبرز
مطرانوشیک دستگاه دیگ بخارالبرز
ماشين سازي دميرچيیک دستگاه دیگ بخارتهران
آرامش پایتختیک دستگاه دیگ بخار , سختی گیرتهران
کران دریاديگ بخار 3000 پوندتهران
حاصل پاک ملکانديگ بخار 4400 پوندتهران
سوت ماشینیک دستگاه دیگ بخار و سختی گیر، دی اریتور ومنبع کندانستهران
سپهر صاعد اروندبخارخوزستان
ایران کولایک دستگاه دیگ بخار 7000 پوندسیستان و بلوچستان
لبنیات صبحگاهیک دستگاه ديگ بخار 7000 پوندفارس
نارمک فارسیک دستگاه ديگ بخار 7000 پوندفارس
نمک سفید دانهیک دستگاه ديگ بخارفارس
کشتارگاه پیگیردو دستگاه منبع کویل دار بخار 11000 و 7000 پوندگلستان
جام جهان نما غربیک دستگاه دیگ بخار و سختیگیرهمدان
علی حیدرییک دستگاه دیگ بخارباکو
معتمدی ( عراق )یک دستگاه دیگ بخارعراق
تکدانهدی اریتورآذربایجان شرقی
آقای فزونییک دستگاه دیگ بخار 7000 پونداردبیل
خوش طعم بهارکیک دستگاه دیگ بخار 11000 پوند بر ساعتاردبیل
قارچ پارس شهریارچهار دستگاه دیگ بخار 7000 پوند و یک دستگاه 4400 پوندالبرز
کوهین سانیک دستگاه دیگ بخار 16000 پوندالبرز
پاک تلیسه (202)یک دستگاه دیگ روغن داغ و ریبویلرالبرز
صبا شهد پاسارگادیک دستگاه ديگ بخار 11000 پوندتهران
تقوییک دستگاه دیگ روغن داغتهران
چاشت آشامیک دستگاه دیگ روغن داغ پکیجتهران
هرم طلایییک دستگاه دیگ بخارخراسان رضوی
صنایع غذایی گرینهدیگ بخار 7000 پوندخراسان رضوی
شیر فجر آساک قوچان (صباح)دیگ بخارخراسان رضوی
ساقه زرین اروندان (خرما ایوان)یک دستگاه دیگ بخار و سختیگیرخوزستان
نمک سفید دانه ایوانکییک دستگاه دیگ بخارسمنان
امین لبن فیروز آبادیک دستگاه دیگ بخارفارس
مانی ماسیک دستگاه دیگ بخارفارس
سپيدان عصاره جنوبیک دستگاه ديگ بخار 22500 پوندفارس
ساغر گلستانیک دستگاه ديگ بخار 7000 پوندفارس
فرشته ماه آسمونییک دستگاه دیگ روغن داغقم
نیما طلای سبز گنبددو دستگاه دیگ بخار 7000 پوندگلستان
قدیمییک دستگاه دی اریتورگلستان
نسیم صباح مازنددو دستگاه دیگ بخار 7000 پوند و یک دستگاه سختی گیرمازندران
جام جهان نما غربمنبع کندانس کویل دارهمدان
مهیا نوش نهاوندیک دستگاه دیگ بخار 7000 پوندهمدان
اسدی (عراق)یک دستگاه دیگ بخارعراق
سید بسام محمد صالحیک دستگاه دیگ بخارعراق
اسدی (عراق)یک دستگاه دیگ بخارعراق
کریمییک دستگاه دیگ بخارعراق
پانهمخزن 2100 لیتریآذربایجان غربی
کیان باداسدو دستگاه دیگ بخارالبرز
زرفام تهرانیک دستگاه دیگ روغن داغ 600000البرز
کیان باداسدو دستگاه دیگ بخارتهران
نیک دردانهیک دستگاه دیگ بخار 16000 پوندفارس
قند قندونیک دستگاه دیگ بخارلرستان
دریا کولاکیک دستگاه دیگ بخارلرستان
حلوا ارده ثامن اردکانیک دستگاه دیگ بخارلرستان
عسل ماراویایک دستگاه دیگ بخارآذربایجان شرقی
اکسیر سازان رایحهیک دستگاه دیگ بخاراصفهان
قارچ درخشانیهیک دستگاه دیگ بخارالبرز
لواشک گلینیک دستگاه دیگ بخارالبرز
گرانمایهیک دستگاه دیگ بخار4400 پوندتهران
 پاک تلیسه ( 202 )یک دستگاه سختی گیر و مخزن ایستادهتهران
فتح رازییک دستگاه دیگ بخارتهران
مانی ماسیک دستگاه دیگ بخارفارس
صدک شیرازیک دستگاه دیگ بخارفارس
بابونه حمزه (آلش )دیگ بخارلرستان
گیلکایک دستگاه مخزن انباشت آبمازندران
آنیل طعم آریایک دستگاه دیگ بخار 11000 پوندهمدان
شرکت زرنوش ارومیهیک دستگاه مخزن سوخت CO2آذربایجان غربی
ماهان ره آورد پارسیانیک دستگاه دیگ آبگرم به ظرفیت 400/000 کیلو کالریتهران
شرکت مهرآب بهشتدو دستگاه دیگ ابگرم به ظرفیت 300/000 هزار کیلو کالریتهران
کشاورزی جلگه دزدو دستگاه دیگ بخار با فشار 10بارخوزستان
کشت و صنعت دشت جاویددیگ بخار به ظرفیت 2000 کیلوگرم بر ساعتساوه
نمک سفيد دانهیک دستگاه ديگ بخار 11000 پوند و یک دستگاه دی اریتورسمنان
شیرین صمغدیگ بخار به ظرفیت 10000 کیلوگرم بر ساعت و عقب مرطوبفارس
آذین گل سیدانیک دستگاه دیگ بخار 5000 کیلوگرم بر ساعتفارس
فراورده های غذایی گل بیددو دستگاه دیگ بخارفارس
سقزسازی کردستانیک دستگاه دیگ بخار 3000 کیلوگرمکردستان
صنایع غذایی پوک پوکیک دستگاه دیگ بخارآذربایجان غربی
صنایع غذایی دادلییک دستگاه دیگ بخارالبرز
تلاشگران صنعت غذایک دستگاه دیگ بخارتهران
تروند زعفراندیگ آبگرمخراسان جنوبی
جلگه دزیک دستگاه دیگ بخارخوزستان
کشت و صنعت سلمان فارسییک دستگاه دیگ آبگرم 1500000خوزستان
شرکت داراب لبنیک دستگاه دیگ بخارفارس
گلاب نابیک دستگاه دیگ بخارفارس
فرآورده های گوشتی تحسینیک دستگاخ دیگ آبگرمفارس
بستنی اسمال مشتییک دستگاه دیگ بخار- سختی گیر و فیلتر شنیقزوین
 ترکمنستان ( آقای سردار)دیگ بخارترکمنستان
کشت و پرورش قارچ پردیسیک دستگاه دیگ بخارآذربایجان شرقی
پولکی و نبات پدرامیک دستگاه دیگ بخاراصفهان
تعاونی قارچ گلسرخ گمرگان2 دستگاه دیگ بخارالبرز
صنایع برتر آتییک دستگاه دیگ بخارالبرز
بستی آی کلاسیک دستگاه دیگ بخارتهران
صنایع برتر آتییک دستگاه دیگ بخارتهران
کارخانه قند دزفول3 دستگاه مبدلخوزستان
تک گل چهارباغیک دستگاه دیگ بخارساوه
شرکت لبن صنعت گلستانیک دستگاه دیگ بخارگلستان
همبرگر محبوبدی اریتور- سختیگیر- منبع کندانس – فیلترشنیهمدان
شرکت نشاط آور یزد (داتیس)یک دستگاه دیگ بخاریزد
پردیسان گوهر البرزدو دستگاه دیگ بخارالبرز
آب معدنی دماوندمبدل حرارتی منطبق با دیاگرامتهران
سقزسازی کردستانیک دستگاه دیگ بخارکردستان
سپهر همستان پارسهیک دستگاه دیگ بخار و سختی گیرکرمان
شرکت نسیم صباح مازندیک دستگاه دیگ بخارمازندران
نشاط آور یزدیک دستگاه دیگ بخاریزد
عقاب طلاییدیگ بخاریزد
صنایع غذایی کوهیاریک دستگاه دیگ بخار به ظرفیت 3000کیلو گرم با کوره کروگیتالبرز
شرکت نگین دانه صحرایک دستگاه دیگ 10 تنگلستان
شرکت رز طلایییک دستگاه دیگ بخار 2000 کیلوگرم در ساعتمازندران
آقای حامدیانیک دستگاه دیگ 5 تن با فشار کاری 10 بار و کوره کروگیتروسیه
شرکت گرانمایهیک دستگاه دیگ بخار 3تن بازسازی شده ساخت شرکت بخار تنظیمالبرز
آرمن گوشتیک دستگاه دیگ بخار 4 تنالبرز
شرکت صدکدیگ روغن داغ 800،000 کیلوکالری در ساعتفارس
شرکت قارچ کلارایک دستگاه دیگ آبگرم 500،000کیلوکالریمازندران
KARWANCHI companySteam Boiler and Accessoriesترکیه
بستن منو