مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

صنایع شیمیایی

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
آراسنج شيميیک دستگاه ويست بويلرتهران
جهان شيمي بسپاریک دستگاه دیگ روغن داغ 1000000تهران
سپ (سروشان پلیمر)دو دستگاه ديگ بخار 12700 و 7000 پوندخراسان جنوبی
آقای جلیلییک دستگاه دیگ بخار و سختی گیر، دی اریتورآذربایجان غربی
سلمانییک دستگاه دیگ روغن داغتهران
 مهد شیمیویستهیت بویلرتهران
پلیمر فارسیک دستگاه ديگ بخار 7000 پوند و
یک دستگاه سختیگیر و دی اریتور
فارس
سالارشیمی شهریارراکتورالبرز
پژوهشکده علوم وفن آوری شیمیایییک دستگاه ديگ بخار 500 كيلويي و
یک دستگاه سختیگیر
تهران
پلیمر فارسیک دستگاه دی اریتورفارس
نوین شیمی کویریک دستگاه دیگ روغن داغیزد
اسید نوین گستر ارومیهیک دستگاه ویست هست بویلرآذربایجان غربی
جهان شیمی بسپاریک دستگاه دیگ روغن داغتهران
آسیا بسپار گستریک دستگاه دیگ روغن داغتهران
تبریز تقطیریک دستگاه دیگ روغن داغآذربایجان شرقی
ابیض شیمییک دستگاه دیگ بخار 250 کیلوگرم بر ساعتتهران
قیر دزپایک دستگاه دیگ روغن داغتهران
آقای خداییویست هیت بویلرآذربایجان غربی
روغن موتور شتابیک دستگاه دیگ روغن داغالبرز
شرکت روان ریز آذریک دستگاه ديگ روغن داغ،
یک دستگاه بويلر فايرتيوبیک و یک دستگاه مبدل حرارتی
تهران
صنایع شیمیایی پارچیندو دستگاه دیگ بخار 2/5 تنتهران
مولدان شیمیاییدیگ بخار2000تهران
شرکت پیشگامان پالایش فرسیک دستگاه کوره روغن داغ 1،000،000 کیلوکالریتهران
کود پوش صحرایک دستگاه دیگ بخارگلستان
خاقانی قدیرفافغانستان
شرکت صالحان شیمیلوازم دیگ بخارالبرز
صنایع شیمیایی پارچینیک دستگاه پکیج تولید بخارتهران
شرکت روان ریز آذرمبدل حرارتیتهران
عبیر شیمییک دستگاه مخزن co2تهران
صنایع شیمیایی فارسیک دستگاه سختی گیرفارس
صنایع زنجیره شیمیمبدل فین دارالبرز
شرکت قیر حافظیک دستگاه دیگ بخارتهران
شرکت دانا بسپاریک دستگاه دیگ بخارتهران
شرکت سالار شیمی شهریاریک دستگاه دیگ بخارتهران
ترانسفورماتور توزیع زنگانیک دستگاه دیگ روغنداغزنجان
شرکت سبک بنای ارکیناتوکلاو- دیگ بخار- سختی گیرآذربایجان غربی
عبیر شیمیمخزن CO2تهران
شرکت زرین مهد شیمییک دستگاه مخزن ذخیره آمونیاکتهران
کیمیا پژوهان خاور شیمییک دستگاه دبگ بخارگلستان
شرکت زرین مهد شیمییک دستگاه ویست هیت بویلر به همراه استیم درامتهران
شرکت پویا پلیمریک دستگاه دیگ روغن داغ 100،000 کیلوکالرتهران
شرکت سالار شیمی شهریاریک دستگاه کوره کوئل دار به همراه دودکش و مشعلتهران
شرکت امیر بسپار رایا گستریک دستگاه دیگ بخار 1.5 تن، یک دستگاه
سختی گیر، یک دستگاه مخزن کندانس، یک دستگاه کلکتور بخار
تهران
تجهیزات ستاره صبح صنعتیک دستگاه مخزن تحت فشاربامتعلقاتتهران
آذرخش اسید ایرانیانیک دستگاه ویست هیت بویلرآذربایجان شرقی
شرکت بهین تقطیر ارسیک دستگاه دیگ روغن داغ و مشعل گازسوزآذربایجان شرقی
 
بستن منو