مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

صنایع ساختمانی

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
بهکار انجامیک دستگاه دیگ آبگرم 1/250/000تهران
حدید آذردیگ 6000 پوند و سختیگیرکرمانشاه
سبك سازه هگمتانهیک دستگاه دیگ بخار 4400 پوند و یک دستگاه سختیگیرهمدان
سیمان صوفیانیک دستگاه ديگ روغن داغ، دو دستگاه الکتروپمپ سيركولاسيون، یک دستگاه الکتروپمپ انتقال روغن و چهار دستگاه مبدل حرارتي گرمکنصنایع سیمان
نیکان تجارتیک دستگاه دیگ بخاردکوراسیون داخلی
فرامرز هاشمیاکومولاتورالبرز
شهاب پرواز (تعاوني خلبانان نبروي هوايي)یک دستگاه دیگ آب داغتهران
ژرف کار جمپروژه تونل فاضلاب شهرريتهران
جمشیدییک دستگاه ديگ آب داغ 1600000 كيلوكالريلرستان
آتی پیدو دستگاه دیگ آبگرمتهران
درنا آوندآبداغخراسان رضوی
نمايشگاه بين المللي شيرازدو دستگاه ديگ آبگرم 1000000 كيلوكالريفارس
حدید آذریک دستگاه دیگ بخارکرمانشاه
تدبیراندیشان ساختمان امینیک دستگاه دیگ بخارتهران
پروژه راه آهن تهران-تبریزیک دستگاه دیگ بخار وکانکستهران
تجارت جاوید پارسیاننصبسمنان
نصر سمنانیک دستگاه دیگ بخارسمنان
خوان پوریک دستگاه دیگ بخار 4400پوند، یک دستگاه دی اریتور و یک دستگاه سختی گیرگیلان
لارسردو دستگاه سختیگیرتهران
مجتمع عمرانی ایرانشهریک دستگاه دیگ بخارتهران
سازمان عمران شهرداری ساوهیک دستگاه دیگ بخارساوه
جهاد نصر سمنانیک دستگاه دي اريتورسمنان
شرکت نجمدیگ بخار 2000 کیلوگرم بر ساعتالیرز
دیوار پوشش سیمان پارتارتقاء دو دستگاه دیگ بخارگلستان
آذین سبک سازان میانهسه دستگاه پکیج روغن داغآذربایجان شرقی
شرکت پایدار بتندو دستگاه دیگ بخار- اتوکلاو- سختی گیرتهران
شهرک اکباتان فاز 2یک دستگاه دیگ بخارتهران
کارخانجات بنای سبک قدس رضوییک دستگاه دیگ بخارتهران
افشاری – طالقانییک دستگاه دیگ بخارتهران
شرکت آذین سبز میانهلوله فین دار فولادیآذربایجان شرقی
آذین سبک سازان میانهیک دستگاه دیگ روغن داغآذربایجان شرقی
شرکت کاوه بتنیک دستگاه دیگ بخارتهران
ایران مالیک دستگاه دیگ بخارمجتمع تجاری
حمل و نقل موسوییک دستگاه دیگ آبگرمقزوین
شرکت مسکن بهساز خرم کلاتیک دستگاه دیگ بخارلرستان
شرکت سبک بنای ارکیناتوکلاو- دیگ بخار- سختی گیرآذربایجان غربی
بسط عمارت نوین کبیردیگ بخار مرطوب کروگیتیزد
بستن منو