مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

رسانه

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
صدا و سیمایک دستگاه ديگ آبگرم 1.000.000 كيلوكالريتهران
صدا و سیمایک دستگاه دیگ آب داغ 1،000،000 کیلوکالریفارس
صدا و سیمایک دستگاه دیگ آب داغ 1،000،000 کیلوکالریکرمانشاه

بستن منو