مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

دام و طیور

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
مرغداران سبزوارمنابع کویلدار وکنئانسخراسان رشوی
پاک نگر طیباتیک دستگاه دیگ روغن داغ و ديگ بخار 7000 پوند و ریبویلر و میکسرقم
ماد مرغ سقزیک دستگاه دیگ بخار، سختی گیر و کندانسکردستان
مرغ تک ایرانشهریک دستگاه سختی گیرتهران
سپیده زریبار مریوانمشعل دیگ بخارکردستان
کشتارگاه آزاد بال شرقیک دستگاه دیگ بخارتهران
مرغ اجداد زربالیک دستگاه دیگ بخاربه ظرفیت 2000 کیلوگرم بر ساعتتهران
ماکیان مهریک دستگاه دیگ بخار به ظرفیت 300 کیلوکالریگلستان
کشتارگاه طیور گلستانیک دستگاه دیگ بخارگلستان
کشتارگاه میرزا کوچک خانیک دستگاه دیگ بخارگیلان
کشتارگاه روحانییک دستگاه دیگ بخارفارس
گیلان کشتاردیگ بخارگیلان
آرتا جوجه سبلانیک دستگاه دیگ بخاراردبیل
کشتارگاه زیتونیک دستگاه دیگ بخارالبرز
کشتارگاه پیگیردو دستگاه دیگ بخارگلستان
کشتارکاه صنعتی طیور گلستانیک دستگاه سختیگیرگلستان
کشتارگاه نمونه تهرانیک دستگاه دیگ بخارتهران
کشتارگاه پیگیردی اریتور- سختی گیر و خط گاز دیگ بخارگلستان

بستن منو