مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

خوراک دام

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
ماه دانه عشایریک دستگاه دیگ بخار4400 پونداصفهان
خوراک دام پاكدانهیک دستگاه دیگ بخار 300 پوند  یک دستگاه دیگ آب داغ و منبع کویلدارفارس
خوراک دام اسراءیک دستگاه دیگ بخار 3000 پونداردبیل
خوراک دام صبایک دستگاه دیگ بخارفارس
پودر ماهی دانه طلایی چابهاریک دستگاه دی اریتورتهران
شرکت خوراک دام نامییک دستگاه دیگ بخار 2000 کیلوگرماردبیل
شرکت آلتن دانه صحرایک دستگاه سوپر هیترگلستان
توماریدیگ بخاراردبیل
شرکت پودر ماهی هارپایک دستگاه دیگ بخارگیلان
آبزیان فر اندیشدیگ بخار 2 تن و کوره کروگیت به همراه مشعل و یک دستگاه کوره هوای گرمزنجان
بستن منو