مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

مشتریان خارج از کشور

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهکشور
عراق (نظری)یک دستگاه دیگ بخارعراق
محمد ( عراق)یک دستگاه دیگ بخارعراق
Ras Al khaimah petroleum services companyدو دستگاه دیگ بخار 1300 و 500 کیلوگرمعراق – بصره
آقای کرد بیگلویک دستگاه دیگ بخارمسکو
بهساز ماشینیک دستگاه دیگ بخارترکمنستان
سادات كولاديگ بخار 4400 پوندافغانستان  مزار شريف  
محمود خزعلدو دستگاه دیگ بخارشلمچه
تسنیم عراقیک دستگاه دیگ بخارعراق اربیل منطقه تیمار
مهران ژینچهار دستگاه مخزن ذخیره گازوئیلباکو
عراق _ بصره 1 دستگاه دیگ بخارعراق- بصره
سلیمانیه عراقدیگ بخارعراق سلیمانیه
محمود شاکر عراق – کرکوک
آقای الوندییک دستگاه دیگ بخار 1360 کیلوگرم 
ترکمنستان (آقای سردار) دیگ بخار 
DUOS Bitum Groupیک دستگاه برج تقطیرجمهوری قزاقستان 
محمود شاکر  عراق
قزاقستان قزاقستان
علی حیدری باکو
روشن اسکندرف باکو
اکو توباکمیکسرسوئد گوتنبرگ 
شاکر محمود محمد خلفیک دستگاه دیگ 2 تن و کوره تمام کروگیتباکو
آقای امجد صبیح سعید الحسینییک دستگاه دیگ 3 تنعراق
آقای معتمدی فریک دستگاه دیگ بخار 2تنعراق
آقای طاهر کریمیدو دستگاه دیگ بخار 4000 کیلوگرم در ساعتعراق
AL.EEBBAA companyیک دستگاه دیگ بخار 2تن و یک دستگاه درایتور، دو دستگاه سختی گیرIraq – Karbala
آقای وکیل احمد همکاریک دستگاه دیگ بخار زغال سنگ سوز 2تنهرات
بستن منو