مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

بهداشت و درمان

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
كيميا پژوهانیک دستگاه دیگ 3 تن و یک دستگاه ویست هیت ویلرتهران
آقاي دکتر حجتيیک دستگاه دیگ بخار 250000 کیلوگرمتهران
عماد آرایک دستگاه دیگ بخارتهران
نیاکیک دستگاه دیگ بخارگلستان
صدرا کیمیا الکلدیگ بخار و دی اریتورگیلان
کلینیک مرکزی شهریک دستگاه دیگ بخار 500 کیلوگرمتهران
کیمیا الکل زنجانیک دستگاه دیگ بخارتهران
بیمارستان قائم بردسیریک دستگاه دیگ آبگرمکرمان
کیمیا پژوهانیک دستگاه دیگ بخار so3تهران
خدمات درمانی اهواز- بیمارستان مهردو دستگاه دیگ بخار 3000 کیلوگرمخوزستان
گیاهان دارویی رونیز پردیسیک دستگاه دیگ بخار و سختی گیرفارس
سفیران سلامتیک دستگاه دیگ بخارفارس
بیمارستان صارمیک دستگاه دی اریتورتهران
آقای رنگ و بوییک دستگاه دیگ بخارتهران
مرکز آموزشی بهداشتی امام خمینی اردبیلدیگ بخاراردبیل
بیمارستان امام خمینییک دستگاه دی اکتیواردبیل
شرکت عمادآرایک دستگاه دیگ بخارالبرز
دارو سازی کوثرمبدل حرارتی مدلsu102-2تهران
بیمارستان مهر اهوازیک دستگاه دیگ بخار 3000 کیلوگرمخوزستان
شرکت اطلس طبیک دستگاه دیگ بخار 500 کیلوگرمفارس

بستن منو