مشتریان شرکت صنایع حرارتی آروین بخار

آموزشی

نام کارفرمادستگاه خریداری شدهاستان
دانشگاه علوم تحقیقاتیک دستگاه دیگ روغن داغتهران
دانشگاه شاهدیک دستگاه ديگ بخار 22000 پوندتهران
حوزه علمیه امام خمینییک دستگاه دیگ بخارتهران

بستن منو