سوپر هیتر :

sup3-300x225 <strong><span style="font-family:bnazanin; font-size: 16pt;">سوپر هیتر</span></strong>

به منظور افزایش دمای بخار اشباع و حذف ذرات معلق آب از بخار طراحی  و نصب می‌گردند،در برخی از صنایع که نیازمند دمای بخار بیش از دمای اشباع می‌باشد لازم است سوپر هیتر را در مسیر بخار تعبیه نمود، این دستگاه، دمای بخار را بدون افزایش فشار کاری دیگ بخار، افزایش می‌دهد. سوپر هیتر را می‌توان به صورت یک دستگاه جانبی مجزا به دیگ بخار نصب نمود.

sup1-300x199 <strong><span style="font-family:bnazanin; font-size: 16pt;">سوپر هیتر</span></strong>


sup2-300x219 <strong><span style="font-family:bnazanin; font-size: 16pt;">سوپر هیتر</span></strong>

سوپر هیتر (superheater) دستگاهی است که در بویلرها وظیفه تولید بخار سوپرهیت را دارد
معمولا سوپرهیترها برای تولید بخار با درجه حرارت های بالاتر از حالت اشباع مورد استفاده قرار می گیرند.


sup4-300x199 <strong><span style="font-family:bnazanin; font-size: 16pt;">سوپر هیتر</span></strong>